Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Hut Accountants is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2009, Hut Accountants

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Hut Accountants of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hut Accountants.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Hut Accountants
Postbus 71
9470 AB  Zuidlaren
info@hutaccountants.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Hut Accountants geen controle heeft. Hut Accountants draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de Hut Accountants internetsite de volgende Privacy statement van toepassing. Hut Accountants adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Hut Accountants internetsite kennis te nemen.

Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van Hut Accountants BV

Zuidlaren, 15 maart 2007

R. Hut
Accountant-Administratieconsulent