Privacyverklaring

Teneinde de Hut Accountants internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Hut Accountants in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Hut Accountants voor welke doeleinden gebruikt en wat Hut Accountants doet om uw privacy te beschermen. Hut Accountants adviseert u voor het gebruik van de Hut Accountants internetsite hiervan kennis te nemen. Daarnaast is op de Hut Accountants internetsite de bovenstaande disclaimer van toepassing. Hut Accountants adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Hut Accountants internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Hut Accountants is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Hut Accountants internetsite.

Hut Accountants zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de Hut Accountants-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Hut Accountants internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Hut Accountants verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Hut Accountants internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Hut Accountants internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Hut Accountants, al dan niet via de Hut Accountants internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de Hut Accountants internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Hut Accountants uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Hut Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Hut Accountants internetsite bent. Hut Accountants gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Hut Accountants internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Hut Accountants kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de Hut Accountants internetsite.

De Hut Accountants internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Hut Accountants internetsite. Hut Accountants houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Hut Accountants internetsite.

Beveiliging

Hut Accountants heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Hut Accountants toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Hut Accountants kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Hut Accountants is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Hut Accountants raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Hut Accountants Internetsite, kunt u contact opnemen via e-mail.

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Hut Accountants hanteert de VGBA, een versie daarvan is te downloaden via deze link. U kunt ook kosteloos een exemplaar bij ons op kantoor opvragen.